Regulamin hurt.iwankowo.pl

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach hurt.iwankowo.pl;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy hurt.iwankowo.pl;

4. Platforma – serwis internetowy dostępny pod adresem hurt.iwankowo.pl za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane na Platformie;

6. Twórca  - osoba, której dzieła są wystawiane na hurt.iwankowo.pl .

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy hurt.iwankowo.pl - właściciel firma DUOTON Sławomir Iwański. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Platformy;

8. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Platformy dostępnej pod adresem hurt.iwankowo.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Platforma hurt.iwankowo.pl, prowadzone są przez:

DUOTON Sławomir Iwański
ul. Jabłeczna 14/27, 50-539 Wrocław
NIP: 8961211251
e-mail: pracownia@iwankowo.pl
Tel/fax.: 71-729-05-04 lub kom. 661 28 71 70, 607 21 50 65

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Platformy;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Platformy;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Platformy;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Platformy.

2.5. Korzystanie z Platformy jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

  • Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą apletu Java, lub
  • Mozilla Firefox w wersji 4 lub nowszej z włączoną obsługą apletu Java, lub
  • Google Chrom w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą apletu Java,

2.6. W celu korzystania z Platformy Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa hurt.iwankowo.pl reprezentowana przez firmę DUOTON Sławomir Iwański zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Platformy do osób, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej hurt.iwankowo.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach Platfromy, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania z Platfromy

3.1. Platforma przeznaczona jest dla dystrybutorów produktów Powertex, renomowanych sklepów plastycznych i hobbystycznych.

3.2. Możliwa jest rejestracja w Platformie hurt.iwankowo.pl.

3.3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Platformy

3.4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz danych firmy.

3.5. Każda rejestracja zostanie zweryfikowana i musi zostać zaakceptowana przez hurt.iwankowo.pl.

3.6. Platforma hurt.iwankowo.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Platformy, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Platformy, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Platformie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Platformy naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Platforma,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez hurt.iwankowo.pl – właściciel DUOTON Sławomir Iwański za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię hurt.iwankowo.pl bądź w osoby z nim związane.

3.7. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Platformy, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody DUOTON Sławomir Iwański .

3.8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w ramach Platfromy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.9. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania z Platformy w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Platformy niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania z Platformy w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla hurt.iwankowo.pl.

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Platformy jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania z Platformy  w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Platformy należy wejść na stronę internetową hurt.iwankowo.pl, dokonać wyboru produktu podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie dokonywania zakupu do momentu wyboru formy zapłaty Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego z Platformy wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) ceny zamawianych produktów lub usług,

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe lub zalogowanie się na swoim koncie oraz naciśnięcie przycisku „Zatwierdzam”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z DUOTON Sławomir Iwański umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną: „Potwierdzenie złożenia zamówienia (ID: …”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.10. Klient ma możliwość korekty Zamówienia w tym celu powinien skontaktować się z hurt.iwankowo.pl za pomocą poczty elektronicznej na adres: pracownia@iwankowo.pl lub telefonicznie: 661 28 71 70 lub 607 21 50 65

4.11. W przypadku wykonywania przedmiotów na specjalne, indywidualne zamówienie Klienta Twórca ma prawo do pobrania zadatku w wysokości 30% wartości zamówienia. Zadatek służy do zabezpieczenia interesów obu stron umowy, na podstawie której wykonywany jest przedmiot.

4.12. Szczegóły zamówienia indywidualnego uzgadnianie są drogą mailową pod adresem: pracownia@iwankowo.pl . Zadatek jest bezzwrotny, o ile strony nie uzgodnią inaczej. Jeśli Twórca wykona i wystawi na sprzedaż przedmiot, Klient złoży na przedmiot zamówienie z wybraniem opcji płatności przelew na konto, to zadatek jest zaliczany jako część zapłaty i kupujący zleca przelew na brakującą kwotę.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pomocą: przesyłki kurierskiej, zgodnie z opcją wybraną przez Klienta. Możliwy jest również odbiór osobisty. Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Czas realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie w zależności od ilości zamówień oczekujących oraz dostępności towaru.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na hurt.iwankowo.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5.5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi wraz z towarem i/lub na podany adres e-mail faktury.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są cenami netto ostatecznymi. Platforma hurt.iwankowo.pl należąca do DUOTON Sławomir Iwański jest płatnikiem VAT i ma możliwość wystawienia faktury vat. Dowodem dokonania zapłaty jest rachunek lub faktura VAT.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty poprzez:

a) przelew tradycyjny na numer konta bankowego: ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna
37 1050 1575 1000 0091 0863 8579 DUOTON Sławomir Iwański ul. Jabłeczna 14/27 50 -539 Wrocław

b) płatność on-line – za pośrednictwem płatności elektronicznej (o ile taka jest dostępna).

6.3. Platforma hurt.iwankowo.pl może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez hurt.iwankowo.pl jako przyjęte do realizacji i spełniające wszelkie dodatkowe wymogi związane z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.

6.4. Dowodem zakupu jest faktura dołączana do przesyłki.

6.5. Realizacja zamówienia w wybranych przypadkach może rozpocząć się po otrzymaniu należności na zamówienie uregulowanej na podstawie faktury pro-forma.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować hurt.iwankowo.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). 

7.4. Można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.5. Można również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej Kontakt. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

7.6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.7. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  • towarów przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb (produkty personalizowane i produkty na zamówienie)
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

 

VIII Skutki odstąpienia od umowy

8.1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

8.2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8.3. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.4. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres

DUOTON Sławomir Iwański
ul. Jabłeczna 14/27
50-539 Wrocław

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

8.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

9.1. Platforma hurt.iwankowo.pl należąca do DUOTON Sławomir Iwański jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

9.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres pracownia@iwankowo.pl Platforma hurt.iwankowo.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 28 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

9.3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Platformy.

 X. Świadczenia usług drogą elektroniczną

10.1. Platforma hurt.iwankowo.pl należąca do DUOTON Sławomir Iwański podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Platformy, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić hurt.iwankowo.pl mailowo na adres pracownia@iwankowo.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy.

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy hurt.iwankowo.pl a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy hurt.iwankowo.pl reprezentowaną przez DUOTON Sławomir Iwański a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę DUOTON Sławomir Iwański.

11.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.